Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
573/2020 Návrh na odvolanie z funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 37 16.09.2020
572/2020 k návrhu sektorových a prierezových kritérií na určenie prvkov kritickej infraštruktúry a zoznamu prvkov kritickej infraštruktúry a ich zaradenie do sektorov kritickej infraštruktúry 37 16.09.2020
571/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 37 16.09.2020
570/2020 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 37 16.09.2020
569/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. 37 16.09.2020
568/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. 37 16.09.2020
567/2020 k návrhu priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry 37 16.09.2020
566/2020 k návrhu na zaslanie podkladov k analýze vybraných zmlúv 37 16.09.2020
565/2020 k Národnej správe SR spracovanej v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom 37 16.09.2020
564/2020 k návrhu na zmenu predsedov slovenských častí zmiešaných komisií vytvorených ako mechanizmus na podporu plnenia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou 37 16.09.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 16