Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
679/2020 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Heráka a Lucie Drábikovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 217) 47 28.10.2020
680/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 47 28.10.2020
681/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z. 47 28.10.2020
682/2020 k návrhu na zmenu podmienok projektu a predĺženie obdobia realizácie podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov 47 28.10.2020
683/2020 k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Gyimesiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (tlač 218) 47 28.10.2020
684/2020 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a Tomáša Lehotského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 220) 47 28.10.2020
685/2020 k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, predsedu slovenskej časti Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, predsedu slovenskej časti Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu a predsedu slovenskej časti Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre cezhraničnú spoluprácu 47 28.10.2020
686/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 47 28.10.2020
687/2020 k Návrhu na udelenie predchádzajúceho súhlasu na platnosť nájomnej zmluvy č. Z/BTS/DRS-FAM/58/2020, uzatvorenej medzi spoločnosťou Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava a.s. (BTS) a Slovenským hydrometeorologickým ústavom 47 28.10.2020
688/2020 k Návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na november 2020 47 28.10.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 15