Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
514/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 163 13.06.2001
513/2001 k návrhu vlády na zmenu vládneho návrhu zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 924), vládneho návrhu zákona o verejnej službe (tlač 925) a vládneho návrhu zákona Zákonník práce (tlač 926) 163 13.06.2001
512/2001 k návrhu rokovacieho poriadku vlády SR a smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR 163 13.06.2001
511/2001 k návrhu zmien predpisov v nadväznosti na pripomienkové konanie k materiálom vlády SR v súlade s dokumentom Audit 163 13.06.2001
510/2001 k návrhu transformácie Konsolidačnej banky Bratislava, š.p.ú. 163 13.06.2001
509/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany SR v znení neskorších predpisov 163 13.06.2001
508/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie 163 13.06.2001
507/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov 163 13.06.2001
506/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 254/1994 Z.z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona č. 78/2000 Z.z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 163 13.06.2001
Stránka: 5 z 5 / Záznamy: 41 - 49 z 49