Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
518/2001 k ďalšiemu postupu SR vo veci sťažnosti I. M. proti SR podanej Výboru OSN pre ľudské práva 163 13.06.2001
520/2001 k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2001 163 13.06.2001
549/2001 k doplnku k Aktualizovanej strednodobej hospodárskej politike vlády Slovenskej republiky 163 13.06.2001
554/2001 k návrhom na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR a návrhom na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SRSRsplnomocneného veľvyslanca SR 163 13.06.2001
547/2001 k návrhu na odovzdanie a prevzatie agendy Cezhraničnej spolupráce Phare z Úradu vlády SR na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 163 13.06.2001
544/2001 k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Rady Úradu pre finančný trh 163 13.06.2001
541/2001 k návrhu na podpísanie Rezolúcie o budúcom rozvoji spolupráce stredoeurópskych krajín na podporu mieru (CENCOOP), na prijatie Deklarácie o oblastiach priorít spolupráce stredoeurópskych krajín na podporu mieru (CENCOOP) a na prijatie Rokovacieho poriadku pre Riadiaci výbor spolupráce stredoeurópskych krajín na podporu mieru (CENCOOP 163 13.06.2001
548/2001 k návrhu na poskytnutie podpory na dobudovanie priemyselného parku IGP Vráble 163 13.06.2001
540/2001 k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky do programu Európskych spoločenstiev LIFE III (2000 – 2004) v období 2002 - 2004 163 13.06.2001
534/2001 k návrhu na rozšírenie Riadiacej skupiny pre reštrukturalizáciu a privatizáciu vybraných bánk a reštrukturalizáciu podnikového sektora 163 13.06.2001
Stránka: 1 z 5 / Záznamy: 1 - 10 z 49