Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
537/2001 k návrhu na využitie redukovaných pracovných miest Domu zahraničných stykov v kapitole Ministerstva školstva SR 163 13.06.2001
546/2001 k návrhu na zmenu štatútu Prípravného výboru pre štrukturálne fondy EÚ 163 13.06.2001
551/2001 k návrhu na zmenu znenia článku 5 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v oblasti zdravotníctva schválenej uznesením vlády SR č. 409 z 9. 5. 2001 163 13.06.2001
545/2001 k návrhu na zrušenie úlohy C.30 uznesenia vlády SR č. 694/2000 k auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti 163 13.06.2001
509/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany SR v znení neskorších predpisov 163 13.06.2001
507/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov 163 13.06.2001
508/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie 163 13.06.2001
552/2001 k návrhu reformy daní - náčrt budúcej daňovej politiky 163 13.06.2001
512/2001 k návrhu rokovacieho poriadku vlády SR a smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR 163 13.06.2001
523/2001 k návrhu spôsobu privatizácie 49 %-ného podielu v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 163 13.06.2001
Stránka: 3 z 5 / Záznamy: 21 - 30 z 49