Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
789/2020 k Návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2021 60 16.12.2020
780/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 60 16.12.2020
781/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. 60 16.12.2020
777/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2019 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 60 16.12.2020
778/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2016 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. v znení zákona č. 274/2017 Z. z. 60 16.12.2020
776/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 60 16.12.2020
802/2020 k Návrhu zámeru na stabilizáciu koncových cien elektriny 60 16.12.2020
783/2020 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2020 60 16.12.2020
790/2020 k Stratégii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 a programu jej realizácie na roky 2021 - 2023 60 16.12.2020
792/2020 k Zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2021 60 16.12.2020
Stránka: 3 z 3 / Záznamy: 21 - 30 z 30