Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
794/2020 k návrhu na zmenu termínov plnenia úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 644 z 9. októbra 2020 60 16.12.2020
793/2020 k návrhu na riešenie priestorovej situácie Úradu vlády SR 60 16.12.2020
792/2020 k Zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2021 60 16.12.2020
791/2020 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 60 16.12.2020
790/2020 k Stratégii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 a programu jej realizácie na roky 2021 - 2023 60 16.12.2020
789/2020 k Návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2021 60 16.12.2020
788/2020 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia bežného transferu poskytnutého Konferencii biskupov Slovenska v roku 2020 z rezervy vlády 60 16.12.2020
787/2020 k návrhu na zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky 60 16.12.2020
786/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky 60 16.12.2020
785/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 618/2007 Z. z. 60 16.12.2020
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 30