Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
2/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 63 07.01.2021
3/2021 k návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 63 07.01.2021
4/2021 k návrhu zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 63 07.01.2021
5/2021 k návrhu Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 63 07.01.2021
6/2021 k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie 63 07.01.2021
7/2021 k celkovým početným stavom vojakov a zamestnancov a počtom hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v Ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestneniu zväzkov, útvarov, úradov a zariadení Ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2021 63 07.01.2021
8/2021 k Programu prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 - 2029) 63 07.01.2021
9/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku 63 07.01.2021
10/2021 k návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 78 z 1. februára 1996, v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. októbra 2000 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 699 zo 16. decembra 2015 63 07.01.2021
11/2021 k návrhu Aktualizácie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra 63 07.01.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 15