Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
45/2021 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 618 z 30. septembra 2020 70 20.01.2021
44/2021 k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 70 20.01.2021
43/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 70 20.01.2021
42/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 70 20.01.2021
41/2021 k návrhu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky - Slovensko 2030 70 20.01.2021
40/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 70 20.01.2021
39/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 70 20.01.2021
38/2021 k návrhu realizácie priemyselného parku s názvom „Priemyselný park Rimavská Sobota“ 70 20.01.2021
37/2021 k návrhu manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19 70 20.01.2021
36/2021 k Dlhodobej stratégii obnovy fondu budov 70 20.01.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 15