Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
36/2021 k Dlhodobej stratégii obnovy fondu budov 70 20.01.2021
35/2021 k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2020 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2021 70 20.01.2021
37/2021 k návrhu manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19 70 20.01.2021
44/2021 k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 70 20.01.2021
43/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 70 20.01.2021
32/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 70 20.01.2021
40/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 70 20.01.2021
45/2021 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 618 z 30. septembra 2020 70 20.01.2021
34/2021 k návrhu na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky 70 20.01.2021
33/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 70 20.01.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 15