Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
137/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 84 12.03.2021
136/2021 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 25 z 13. januára 2021 84 12.03.2021
135/2021 k návrhu na vymenovanie člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska 84 12.03.2021
134/2021 k návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu 84 12.03.2021
133/2021 k návrhu na vymenovanie zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky 84 12.03.2021
132/2021 k návrhu spoluúčasti Slovenskej republiky na spoločnej podpore s Rakúskou republikou pri zmiernení následkov migrácie v Grécku 84 12.03.2021
131/2021 k návrhu na zabezpečenie zriadenia sídla Európskeho orgánu práce v Bratislave 84 12.03.2021
130/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 261/2020 Z. z. 84 12.03.2021
129/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 84 12.03.2021