Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
61/2001 k auditu knižníc a knižničných fondov ústredných orgánov štátnej správy (návrh opatrení, ktorými sa prehodnotí knižničná sieť v súlade s dokumentom Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti) 138 24.01.2001
77/2001 k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2001 138 24.01.2001
60/2001 k návrhu ďalšieho postupu sanácie skládky „Babica“ v k.ú. obce Bošany, okr. Partizánske 138 24.01.2001
59/2001 k návrhu environmentálnych opatrení na revitalizáciu krajiny Žiarskej kotliny 138 24.01.2001
78/2001 k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva hospodárstva SR a odvolanie prednostu Okresného úradu v Žiari nad Hronom 138 24.01.2001
82/2001 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 138 24.01.2001
63/2001 k návrhu na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici 138 24.01.2001
81/2001 k návrhu na určenie platových náležitostí člena vlády Slovenskej republiky - NEZVEREJNENÉ 138 24.01.2001
66/2001 k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom v Slovinskej republike 16. 2. 2001 138 24.01.2001
79/2001 k návrhu na uzavretie medzivládnej dohody s Ukrajinou o liberalizácii vízového režimu formou výmeny nót 138 24.01.2001
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 31