Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
202/2021 Priebežné informovanie vlády SR o priebehu rozhodcovského konania ICC č. 24273/MHM/HBH 2 14.04.2021
195/2021 k Programu prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu (2021 - 2027) 2 14.04.2021
198/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2 14.04.2021
196/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2 14.04.2021
190/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2 14.04.2021
197/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2 14.04.2021
189/2021 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2 14.04.2021
191/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov 2 14.04.2021
192/2021 k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh pre ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka z uznesenia vlády SR č. 400 z 24. júna 2020 2 14.04.2021
201/2021 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2 14.04.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14