Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
238/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 8 05.05.2021
237/2021 k návrhu na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 98 z 18. februára 2021 k návrhu na zabezpečenie pohotovostných zásob 8 05.05.2021
236/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 460) 8 05.05.2021
235/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (č.t. 447) 8 05.05.2021
234/2021 k návrhu aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov 8 05.05.2021
233/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 452) 8 05.05.2021
232/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 455) 8 05.05.2021
231/2021 k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2020 8 05.05.2021
230/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 451) 8 05.05.2021