Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
249/2021 k návrhu na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 10 12.05.2021
248/2021 k návrhu na vymenovanie hlavného kontrolóra športu 10 12.05.2021
247/2021 k Národnému programu zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do roku 2030 s akčnému plánu na roky 2021 – 2022 10 12.05.2021
246/2021 k návrhu Súhrnnej implementačnej správy za rok 2020 10 12.05.2021
245/2021 k návrhu Stratégie a akčného plánu na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025 10 12.05.2021
244/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 10 12.05.2021
243/2021 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Juraja Krúpu a Petry Krištúfkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 444) 10 12.05.2021
242/2021 k návrhu Legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností 10 12.05.2021
241/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 445) 10 12.05.2021
240/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (tlač 533) 10 12.05.2021
Stránka: 2 z 2 / Záznamy: 11 - 20 z 20