Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
347/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 16 16.06.2021
346/2021 k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu 16 16.06.2021
334/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR 16 16.06.2021
343/2021 k návrhu na odvolanie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby 16 16.06.2021
345/2021 k návrhu na uvoľnenie prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na dofinancovanie projektu „Vybudovanie cezhraničného spojenia prostredníctvom kompy a súvisiacej infraštruktúry medzi obcami Neszmély a Radvaň nad Dunajom“ 16 16.06.2021
331/2021 k návrhu na uzavretie Protokolu medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach z 20. januára 1964 16 16.06.2021
344/2021 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 16 16.06.2021
342/2021 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 316 z 9. júna 2021 16 16.06.2021
341/2021 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 16 16.06.2021
339/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov 16 16.06.2021
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 24