Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
331/2021 k návrhu na uzavretie Protokolu medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach z 20. januára 1964 16 16.06.2021
332/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov (tlač 509) 16 16.06.2021
333/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 506) 16 16.06.2021
334/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR 16 16.06.2021
335/2021 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Márie Šofranko a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 510) 16 16.06.2021
336/2021 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Tomáša Lehotského, Radovana Slobodu, Petra Vonsa a Mariána Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514) 16 16.06.2021
337/2021 k návrhu zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 16 16.06.2021
338/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 16 16.06.2021
339/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov 16 16.06.2021
340/2021 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021 16 16.06.2021
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 24