Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
457/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie 27 25.08.2021
456/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 27 25.08.2021
455/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. 27 25.08.2021
454/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie 27 25.08.2021
453/2021 k návrhu zákona o elektronických komunikáciách 27 25.08.2021
452/2021 k návrhu na dočasné rozšírenie zapojenia Slovenskej republiky do vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI 27 25.08.2021
451/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 27 25.08.2021
450/2021 k návrhu zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) 27 25.08.2021
449/2021 k návrhu na odvolanie člena Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky 27 25.08.2021
448/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 27 25.08.2021
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 21