Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
457/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie 27 25.08.2021
458/2021 k návrhu na zrušenie manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19 27 25.08.2021
459/2021 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 76. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie 27 25.08.2021
460/2021 k návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na september 2021 27 25.08.2021
461/2021 k Správe o plnení úloh z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 a Akčný plán ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2021 – 2025 27 25.08.2021
462/2021 k návrhu Správy za rok 2020 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2022 - nové znenie 27 25.08.2021
463/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 27 25.08.2021
464/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 27 25.08.2021
465/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti 27 25.08.2021
466/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 27 25.08.2021
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 21