Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
482/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 28 31.08.2021
481/2021 k informácii o jednorazovom zvýšení prídavku na dieťa 28 31.08.2021
480/2021 k návrhu na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky 28 31.08.2021
479/2021 k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., IČO 36 386 553, na podporu realizácie investičného zámeru v Kysuckom Novom Meste 28 31.08.2021
478/2021 k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť MSK Matec Slovakia s.r.o., IČO: 47 219 262, na podporu realizácie investičného zámeru v Sabinove 28 31.08.2021
477/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky 28 31.08.2021
476/2021 k Akčnému plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy 28 31.08.2021
475/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo 28 31.08.2021
474/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 28 31.08.2021
473/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 28 31.08.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 15