Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
496/2021 k Migračnej politike Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025 29 08.09.2021
495/2021 k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia 29 08.09.2021
494/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu, Jaromíra Šíbla, Tomáša Lehotského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 594) 29 08.09.2021
493/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie podpredsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR 29 08.09.2021
492/2021 k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2022, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 29 08.09.2021
491/2021 k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 29 08.09.2021
490/2021 k návrhu na rozšírenie predmetu podnikania obchodnej spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. o činnosti v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby vodíka 29 08.09.2021
489/2021 k Prehodnoteniu a aktualizácii počtu administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020 a k návrhu na zmenu niektorých uznesení vlády Slovenskej republiky 29 08.09.2021
488/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 29 08.09.2021
487/2021 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálového transferu poskytnutého Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky v roku 2019 29 08.09.2021
Stránka: 3 z 4 / Záznamy: 21 - 30 z 34