Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
540/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie 32 22.09.2021
539/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 32 22.09.2021
538/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 32 22.09.2021
537/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi MIKULCOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 684) 32 22.09.2021
536/2021 k návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 269 z 30. apríla 2020 32 22.09.2021
535/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 32 22.09.2021
534/2021 k návrhu na zabezpečenie odberu materiálu a detekciu SARS-CoV-2 pre obyvateľov 32 22.09.2021
533/2021 k Stanovisku vlády Slovenskej republiky k sťažnosti č. 78/2020 proti Slovenskej republike podanej Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím 32 22.09.2021
532/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky 32 22.09.2021
531/2021 k návrhu zákona o Komore geodetov a kartografov 32 22.09.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 12