Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
552/2021 k Návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na október 2021 33 29.09.2021
551/2021 k návrhu na schválenie Memoránd o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov ako príspevok k mierovým silám Organizácie Spojených národov na Cypre (UNFICYP) a ich vykonávacích dokumentov 33 29.09.2021
550/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky 33 29.09.2021
549/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov 33 29.09.2021
548/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 33 29.09.2021
547/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov 33 29.09.2021
546/2021 k návrhu Stratégie dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike 33 29.09.2021
545/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 33 29.09.2021
544/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 33 29.09.2021
543/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 33 29.09.2021
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 22