Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
664/2021 Návrh Aktualizácie zaradenia objektov obrannej infraštruktúry do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsobu ich ochrany a obrany 41 16.11.2021
663/2021 Návrh sektorových a prierezových kritérií na určenie prvkov kritickej infraštruktúry a zoznam prvkov kritickej infraštruktúry, ich zaradenie do sektorov a vyradenie zo sektorov kritickej infraštruktúry 41 16.11.2021
662/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 41 16.11.2021
661/2021 k návrhu na zvolenie podpredsedníčky Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 41 16.11.2021
660/2021 k Celkovým početným stavom vojakov a zamestnancov a počtom hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v Ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení Ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2022 41 16.11.2021
659/2021 k Plánu prípravy ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou na úseku obrany štátu na roky 2022 – 2023 41 16.11.2021
658/2021 ku Koncepcii prípravy obyvateľstva na obranu štátu 41 16.11.2021
657/2021 k návrhu Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030 41 16.11.2021
656/2021 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2021 41 16.11.2021
655/2021 k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Handtmann Kechnec s. r. o., IČO 52 255 794, na podporu realizácie investičného zámeru v lokalite Kechnec, okres Košice-okolie 41 16.11.2021