Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1314/2002 k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania... - VYHRADENÉ 11 04.12.2002
1313/2002 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR a stáleho predstaviteľa SR pri Organizácii spojených národov so sídlom v New Yorku 11 04.12.2002
1312/2002 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR a vedúceho Misie SR pri NATO so sídlom v Bruseli 11 04.12.2002
1311/2002 Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR 11 04.12.2002
1310/2002 k správe o začatí prístupových rozhovorov Slovenskej republiky o členstve v Organizácii Severoatlantickej zmluvy 11 04.12.2002
1309/2002 k návrh negociačného mandátu pre uzatvorenie rokovaní SR s EÚ - NEZVEREJŇOVAŤ 11 04.12.2002
1308/2002 k návrhu na zmenu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2002 pre kapitolu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR na zabezpečenie financovania tvorby Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém 11 04.12.2002
1307/2002 k návrhu na zvýšenie limitu výdavkov Ministerstva vnútra SR – bezpečnostný úsek o sumu 54 185 000 Sk z titulu dosiahnutých vyšších príjmov v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 11 04.12.2002
1306/2002 k návrhu na oddlženie škôl a školských zariadení a riešenie záväzkov štátu do 30. júna 2002 vyplývajúcich zo zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a zákona č. 447/2001 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – III. etapa 11 04.12.2002
1305/2002 k návrhu na zaplatenie príspevku SR do rozpočtu Medzinárodného trestného súdu 11 04.12.2002
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 28