Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1276/2002 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva 10 27.11.2002
1275/2002 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2002 10 27.11.2002
1274/2002 k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 10 27.11.2002
1273/2002 k návrhu na schválenie vkladu majetku štátu v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do majetku právnickej osoby podľa § 13 ods. 7 písm. b) bodu 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 10 27.11.2002
1272/2002 k návrhu na zmenu štatútu Ministerstva obrany SR 10 27.11.2002
1271/2002 k návrhu kritérií na funkcie prednostov krajských úradov a okresných úradov a zásad postupu navrhovania kandidátov na funkcie prednostov krajských úradov a okresných úradov 10 27.11.2002
1270/2002 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zrušení uplatňovania Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku podpísanej 16. 10. 1962 v Prahe 10 27.11.2002
1269/2002 k správe o Pravidelnej správe Európskej komisie o pokroku SR v príprave na členstvo v Európskej únii 2002 10 27.11.2002
1268/2002 k návrhu Protokolu č. 4 Európskej dohody o pridružení týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce 10 27.11.2002
Stránka: 2 z 2 / Záznamy: 11 - 19 z 19