Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1279/2002 k návrhu na uskutočnenie neformálneho summitu predsedov vlád krajín V4 v SR 6. a 7. decembra 2002 10 27.11.2002
1274/2002 k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 10 27.11.2002
1273/2002 k návrhu na schválenie vkladu majetku štátu v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do majetku právnickej osoby podľa § 13 ods. 7 písm. b) bodu 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 10 27.11.2002
1278/2002 k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky Vladimírom Špidlom v Slovenskej republike 30. novembra 2002 10 27.11.2002
1284/2002 k návrhu na odvolanie zástupcov štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne 10 27.11.2002
1283/2002 k návrhu na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Predstavenstva Národného úradu práce 10 27.11.2002
1285/2002 k návrhu na odvolanie zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Dozornej rady Národného úradu práce 10 27.11.2002
1280/2002 k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR a odvolanie zástupcu splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách 10 27.11.2002
1271/2002 k návrhu kritérií na funkcie prednostov krajských úradov a okresných úradov a zásad postupu navrhovania kandidátov na funkcie prednostov krajských úradov a okresných úradov 10 27.11.2002
Stránka: 2 z 2 / Záznamy: 11 - 19 z 19