Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
205/2009 k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2009 142 11.03.2009
201/2009 k návrhu na odvolanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Šali 142 11.03.2009
206/2009 k návrhu na uzavretie koncesnej zmluvy vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 142 11.03.2009
198/2009 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov 142 11.03.2009
199/2009 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka 142 11.03.2009
200/2009 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na diplomatickej konferencii o prijatí Dohovoru o náhrade škody spôsobenej tretím stranám činmi protiprávneho zasahovania voči lietadlám a Dohovoru o náhrade škody spôsobenej lietadlami tretím stranám, konanej 20. apríla - 2. mája 2009 v Montreale 142 11.03.2009
196/2009 k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 142 11.03.2009
202/2009 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona NR SR č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 142 11.03.2009
197/2009 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 142 11.03.2009
203/2009 k správe o stave plnenia opatrení vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy k 31. januáru 2009 142 11.03.2009
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 11