Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
304/2008 k návrhu opatrení na podporu rozvoja intermodálnej prepravy v SR 96 14.05.2008
313/2008 k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Aula Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine pre Univerzitu Komenského v Bratislave 96 14.05.2008
319/2008 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 96 14.05.2008
307/2008 k návrhu na zrušenie a zmenu uznesenia vlády SR č. 61 z 23. januára 2008 96 14.05.2008
305/2008 k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR 96 14.05.2008
314/2008 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bosny a Hercegoviny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností 96 14.05.2008
311/2008 k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 266 z 30. apríla 2008 96 14.05.2008
320/2008 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 96 14.05.2008
303/2008 k návrhu na podpis Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej 96 14.05.2008
315/2008 k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2008 96 14.05.2008
Stránka: 2 z 2 / Záznamy: 11 - 20 z 20