Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
481/2008 k návrhu na poskytnutie odmeny za I. polrok 2008 predsedom a podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu, podpredsedovi Poštového regulačného úradu, predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR, predsedovi, podpredsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, predsedníčke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, predsedovi Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, splnomocnencovi vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry SR 104 09.07.2008
480/2008 k návrhu rezortného programu pre Operačný program Výskum a vývoj 104 09.07.2008
479/2008 k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k 15. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA a k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci IDA 104 09.07.2008
478/2008 k návrhu zámeru výstavby a ďalšieho rozvoja bezpečnostného systému Slovenskej republiky do roku 2010 104 09.07.2008
477/2008 k návrhu na zrušenie úloh z uznesení Rady obrany štátu z obdobia rokov 1993 – 2002 ponechaných v platnosti po roku 2003 104 09.07.2008
476/2008 k správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2007 104 09.07.2008
475/2008 k návrhu nariadenia vlády SR o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov 104 09.07.2008
474/2008 k návrhu zákona o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 104 09.07.2008
473/2008 k správe o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom 104 09.07.2008
472/2008 k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2008 104 09.07.2008
Stránka: 2 z 4 / Záznamy: 11 - 20 z 33