Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
485/2008 k návrhu na vymenovanie plk. Mgr. Stanislava Jankoviča, viceprezidenta Policajného zboru, plk. prof. JUDr. Jozefa Kurila, CSc., rektora Akadémie Policajného zboru v Bratislave, plk. PaedDr. Tibora Gašpara, riaditeľa úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru, plk. PhDr. Márie Kreslovej, generálnej riaditeľky Zboru väzenskej a justičnej stráže a h.c.r. JUDr. Eleonóry Kročianovej, generálnej riaditeľky Colného riaditeľstva Slovenskej republiky do hodnosti generála 104 09.07.2008
467/2008 k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti - Nesprístupňovať 104 09.07.2008
464/2008 k návrhu na vyslovenie súhlasu s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky a s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2008 104 09.07.2008
470/2008 k návrhu na začatie obstarávania stavby Dostavba areálu Ministerstva zahraničných vecí SR 104 09.07.2008
482/2008 k návrhu na zmenu úlohy B.6 uznesenia vlády SR č. 1055 z 12. decembra 2007 104 09.07.2008
489/2008 k návrhu na zriadenie detenčného ústavu 104 09.07.2008
488/2008 k návrhu na zriadenie Rady vlády SR pre seniorov a k návrhu na transformáciu Rady vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím na Radu vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím 104 09.07.2008
477/2008 k návrhu na zrušenie úloh z uznesení Rady obrany štátu z obdobia rokov 1993 – 2002 ponechaných v platnosti po roku 2003 104 09.07.2008
490/2008 k návrhu na zrušenie úlohy C. 6 uznesenia vlády SR č. 462 z 23. mája 2007 104 09.07.2008
475/2008 k návrhu nariadenia vlády SR o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov 104 09.07.2008
Stránka: 2 z 4 / Záznamy: 11 - 20 z 33