Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
466/2008 k návrhu obstarania taktických dopravných lietadiel pre ozbrojené sily SR 104 09.07.2008
480/2008 k návrhu rezortného programu pre Operačný program Výskum a vývoj 104 09.07.2008
463/2008 k návrhu súhrnnej správy o ukončení procesu schvaľovania operačných programov Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 financovaných z fondov Európskeho spoločenstva 104 09.07.2008
474/2008 k návrhu zákona o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 104 09.07.2008
478/2008 k návrhu zámeru výstavby a ďalšieho rozvoja bezpečnostného systému Slovenskej republiky do roku 2010 104 09.07.2008
476/2008 k správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2007 104 09.07.2008
491/2008 k správe o doterajšom priebehu a výsledkoch rokovania s Maďarskou republikou o implementácií rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros a návrh ďaľšieho postupu 104 09.07.2008
461/2008 k správe o plnení strategických cieľov vyplývajúcich z Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 a zásad štátnej politiky cestovného ruchu SR 104 09.07.2008
469/2008 k správe o priebehu a výsledkoch Diplomatickej konferencie ku kazetovej munícii v Dubline (19. – 30. mája 2008) 104 09.07.2008
471/2008 k správe o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v roku 2008 a východiskám pre jej ďalší rozvoj 104 09.07.2008
Stránka: 3 z 4 / Záznamy: 21 - 30 z 33