Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
479/2008 k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k 15. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA a k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci IDA 104 09.07.2008
480/2008 k návrhu rezortného programu pre Operačný program Výskum a vývoj 104 09.07.2008
481/2008 k návrhu na poskytnutie odmeny za I. polrok 2008 predsedom a podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu, podpredsedovi Poštového regulačného úradu, predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR, predsedovi, podpredsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, predsedníčke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, predsedovi Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, splnomocnencovi vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry SR 104 09.07.2008
482/2008 k návrhu na zmenu úlohy B.6 uznesenia vlády SR č. 1055 z 12. decembra 2007 104 09.07.2008
483/2008 k súboru nástrojov a opatrení na zabránenie neodôvodnenému nárastu cien v súvislosti so zavedením eura v SR 104 09.07.2008
484/2008 k návrhu na poskytnutie odmeny prednostom krajských pozemkových úradov, prednostom krajských lesných úradov a riaditeľom obvodných pozemkových úradov za I. polrok 2008 104 09.07.2008
485/2008 k návrhu na vymenovanie plk. Mgr. Stanislava Jankoviča, viceprezidenta Policajného zboru, plk. prof. JUDr. Jozefa Kurila, CSc., rektora Akadémie Policajného zboru v Bratislave, plk. PaedDr. Tibora Gašpara, riaditeľa úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru, plk. PhDr. Márie Kreslovej, generálnej riaditeľky Zboru väzenskej a justičnej stráže a h.c.r. JUDr. Eleonóry Kročianovej, generálnej riaditeľky Colného riaditeľstva Slovenskej republiky do hodnosti generála 104 09.07.2008
486/2008 k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 16. výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky 104 09.07.2008
487/2008 k návrhu na uzavretie Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a štátmi CARIFORUM-u na strane druhej 104 09.07.2008
488/2008 k návrhu na zriadenie Rady vlády SR pre seniorov a k návrhu na transformáciu Rady vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím na Radu vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím 104 09.07.2008
Stránka: 3 z 4 / Záznamy: 21 - 30 z 33