Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
491/2008 k správe o doterajšom priebehu a výsledkoch rokovania s Maďarskou republikou o implementácií rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros a návrh ďaľšieho postupu 104 09.07.2008
490/2008 k návrhu na zrušenie úlohy C. 6 uznesenia vlády SR č. 462 z 23. mája 2007 104 09.07.2008
489/2008 k návrhu na zriadenie detenčného ústavu 104 09.07.2008
488/2008 k návrhu na zriadenie Rady vlády SR pre seniorov a k návrhu na transformáciu Rady vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím na Radu vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím 104 09.07.2008
487/2008 k návrhu na uzavretie Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a štátmi CARIFORUM-u na strane druhej 104 09.07.2008
486/2008 k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 16. výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky 104 09.07.2008
485/2008 k návrhu na vymenovanie plk. Mgr. Stanislava Jankoviča, viceprezidenta Policajného zboru, plk. prof. JUDr. Jozefa Kurila, CSc., rektora Akadémie Policajného zboru v Bratislave, plk. PaedDr. Tibora Gašpara, riaditeľa úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru, plk. PhDr. Márie Kreslovej, generálnej riaditeľky Zboru väzenskej a justičnej stráže a h.c.r. JUDr. Eleonóry Kročianovej, generálnej riaditeľky Colného riaditeľstva Slovenskej republiky do hodnosti generála 104 09.07.2008
484/2008 k návrhu na poskytnutie odmeny prednostom krajských pozemkových úradov, prednostom krajských lesných úradov a riaditeľom obvodných pozemkových úradov za I. polrok 2008 104 09.07.2008
483/2008 k súboru nástrojov a opatrení na zabránenie neodôvodnenému nárastu cien v súvislosti so zavedením eura v SR 104 09.07.2008
482/2008 k návrhu na zmenu úlohy B.6 uznesenia vlády SR č. 1055 z 12. decembra 2007 104 09.07.2008
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 33