Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
459/2008 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2008 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2008 104 09.07.2008
472/2008 k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2008 104 09.07.2008
462/2008 k návrhu koncepcie financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004 – 2006, verzia 2.0 104 09.07.2008
465/2008 k návrhu na bezodplatný prevod správy celej majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Letecká vojenská nemocnica, a. s. a s ňou súvisiaceho výkonu práv a povinností akcionára z Ministerstva obrany SR na Ministerstvo zdravotníctva SR podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 104 09.07.2008
484/2008 k návrhu na poskytnutie odmeny prednostom krajských pozemkových úradov, prednostom krajských lesných úradov a riaditeľom obvodných pozemkových úradov za I. polrok 2008 104 09.07.2008
481/2008 k návrhu na poskytnutie odmeny za I. polrok 2008 predsedom a podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu, podpredsedovi Poštového regulačného úradu, predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR, predsedovi, podpredsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, predsedníčke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, predsedovi Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, splnomocnencovi vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry SR 104 09.07.2008
479/2008 k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k 15. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA a k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci IDA 104 09.07.2008
486/2008 k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 16. výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky 104 09.07.2008
468/2008 k návrhu na uzatvorenie Memoranda o porozumení v zdravotníckej oblasti medzi vládou Slovenskej republiky a Najvyšším ľudovým výborom Veľkej líbyjskej arabskej ľudovej socialistickej džamahírije 104 09.07.2008
487/2008 k návrhu na uzavretie Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a štátmi CARIFORUM-u na strane druhej 104 09.07.2008
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 33