Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
459/2008 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2008 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2008 104 09.07.2008
460/2008 Návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie 104 09.07.2008
461/2008 k správe o plnení strategických cieľov vyplývajúcich z Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 a zásad štátnej politiky cestovného ruchu SR 104 09.07.2008
462/2008 k návrhu koncepcie financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004 – 2006, verzia 2.0 104 09.07.2008
463/2008 k návrhu súhrnnej správy o ukončení procesu schvaľovania operačných programov Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 financovaných z fondov Európskeho spoločenstva 104 09.07.2008
464/2008 k návrhu na vyslovenie súhlasu s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky a s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2008 104 09.07.2008
465/2008 k návrhu na bezodplatný prevod správy celej majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Letecká vojenská nemocnica, a. s. a s ňou súvisiaceho výkonu práv a povinností akcionára z Ministerstva obrany SR na Ministerstvo zdravotníctva SR podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 104 09.07.2008
466/2008 k návrhu obstarania taktických dopravných lietadiel pre ozbrojené sily SR 104 09.07.2008
467/2008 k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti - Nesprístupňovať 104 09.07.2008
468/2008 k návrhu na uzatvorenie Memoranda o porozumení v zdravotníckej oblasti medzi vládou Slovenskej republiky a Najvyšším ľudovým výborom Veľkej líbyjskej arabskej ľudovej socialistickej džamahírije 104 09.07.2008
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 33