Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
145/2001 k informácii o prideľovaní a použití finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia v roku 2000 141 14.02.2001
136/2001 k informácii o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľ. Fogaša v Českej republike 13. a 14. decembra 2000 141 14.02.2001
151/2001 k návrhu koncepcie stabilizácie súdnictva 141 14.02.2001
131/2001 k návrhu Koncepcie starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky 141 14.02.2001
128/2001 k návrhu legislatívneho zámeru zákona o integrovanom záchrannom systéme 141 14.02.2001
137/2001 k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva kultúry SR 141 14.02.2001
149/2001 k návrhu na poskytnutie humanitárnej pomoci Juhoslovanskej zväzovej republike 141 14.02.2001
144/2001 k návrhu na použitie finančných prostriedkov získaných z privatizácie časti majetkovej účasti štátu a majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní peňažného ústavu Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom v Bratislave v roku 2001 141 14.02.2001
132/2001 k návrhu na ratifikáciu Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1. júna 1999 141 14.02.2001
150/2001 k návrhu na späťvzatie vládneho návrhu zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch z rokovania 45. schôdze Národnej rady SR (tlač 864) 141 14.02.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 26