Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1155/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí (tlač 1240) 193 13.12.2001
1156/2001 k návrhu poslanca Národnej rady SR Jozefa Kužmu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1228) 193 13.12.2001
1157/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z.z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov 193 13.12.2001
1158/2001 k návrhu nariadenia vlády SR o zavedení letného času v rokoch 2002 až 2006 193 13.12.2001
1159/2001 k návrhu nariadenia vlády SR o pamiatkových rezerváciách Bardejov, Bratislava, Kežmarok, Levoča, Prešov, Spišská Kapitula a Spišská Sobota 193 13.12.2001
1160/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych inplantovateľných zdravotníckych pomôcok 193 13.12.2001
1161/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro 193 13.12.2001
1162/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok 193 13.12.2001
1163/2001 k návrhu transformácie Štátneho fondu zdravia do kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR s účinnosťou k 1. 1. 2002 193 13.12.2001
1164/2001 k pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE 193 13.12.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 26