Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1022/2004 k návrhu na zrušenie poverenia výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 106 27.10.2004
1021/2004 k návrhu na priznanie odmeny prednostom krajských pozemkových úradov, riaditeľom obvodných pozemkových úradov a prednostom krajských lesných úradov za rok 2004 a odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku 106 27.10.2004
1020/2004 k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry SR 106 27.10.2004
1019/2004 k návrhu na odvolanie PaedDr. Ágnes Biró z funkcie prednostky Obvodného úradu v Šali a na vymenovanie Ing. Gábora Rusznáka do tejto funkcie 106 27.10.2004
1018/2004 k návrhu na uzavretie Dohovoru o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov z 23. júla 1990 v znení zmien a doplnení dohovoru z 21. decembra 1995 a protokolu z 25. mája 1999 106 27.10.2004
1017/2004 k návrhu na uzavretie Zmluvy o Ústave pre Európu medzi členskými štátmi Európskej únie 106 27.10.2004
1016/2004 k návrhu na zmenu znenia úlohy B.2. a B.3 uznesenia vlády SR č. 130 z 13. februára 2003 106 27.10.2004
1015/2004 k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR a Vyššej vojenskej správy Banská Bystrica 106 27.10.2004
1014/2004 k návrhu na vymenovanie zástupcu Slovenskej republiky v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva 106 27.10.2004
1013/2004 k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 4. a 5. novembra 2004 106 27.10.2004
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 24