Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
761/2006 k návrhu na odvolanie prednostov krajských úradov životného prostredia 10 13.09.2006
760/2006 k návrhu na odvolanie prednostu Krajského stavebného úradu v Trenčíne 10 13.09.2006
759/2006 k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2006 10 13.09.2006
758/2006 k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky Mirkom Topolánkom v Slovenskej republike 14. septembra 2006 10 13.09.2006
757/2006 k návrhu na zrušenie úlohy v bode B.13 uznesenia vlády SR č. 779 zo 6. októbra 2005 10 13.09.2006
756/2006 k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 502 zo 7. júna 2006 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov 10 13.09.2006
755/2006 k návrhu postupu pri vytvorení operatívneho systému, ktorý reaguje na akútnu situáciu súvisiacu so zvyšovaním cien pohonných hmôt a energie 10 13.09.2006
754/2006 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 10 13.09.2006
753/2006 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky 10 13.09.2006
752/2006 k návrhu Programu rozvoja bývania 10 13.09.2006
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 13