Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
498/2001 k informácii o priebehu súdneho konania proti Slovenskej republike (Úradu vlády SR) vo veci výberového konania Phare projektu SR 9808 01 01 „Právne poradenstvo pre aproximáciu legislatívy so zameraním na krátkodobé a strednodobé priority Partnerstva pre vstup“ 160 30.05.2001
485/2001 k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17 z 10. 1. 2001 k 23. 5. 2001 160 30.05.2001
492/2001 k Národnému programu pre prijatie acquis communautaire 2001 160 30.05.2001
489/2001 k návrhu ďalšieho postupu nakladania s majetkom Hotela FORUM s.r.o. Bratislava 160 30.05.2001
496/2001 k návrhu na financovanie rozvojových projektov STV a SRo 160 30.05.2001
488/2001 k návrhu na pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre projekty trilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Rakúskej republiky 160 30.05.2001
477/2001 k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Portugalskej republiky vedenej predsedom vlády Antóniom Guterresom v Slovenskej republike 4. až 6. júna 2001 160 30.05.2001
476/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi SR a Portugalskou republikou o leteckej doprave 160 30.05.2001
475/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti cestovného ruchu 160 30.05.2001
487/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení privatizačný projekt státního peněžního ústavu Investiční banka, Praha, schválený uznesením vlády ČSFR č. 108 z 20. februára 1992 160 30.05.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 29