Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
575/2001 k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov Armády SR do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov Armády SR do vyššej generálskej hodnosti 164 20.06.2001
574/2001 k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny 164 20.06.2001
573/2001 k návrhu účasti delegácie SR na Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN k problematike HIV/AIDS 164 20.06.2001
572/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vzájomnej výmene vodičských preukazov 164 20.06.2001
571/2001 k návrhu na podpísanie Protokolu proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu 164 20.06.2001
570/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušuje uznesenie prezídia FNM SR o spôsobe naloženia s majetkovou účasťou FNM SR v spoločnosti GEOS a.s. Bratislava a zmenu rozhodnutia MSPNM SR o schválení privatizačného projektu podniku IGHP, š. p. Žilina 164 20.06.2001
569/2001 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 758 z 27. septembra 2000 k návrhu modelu transformácie elektroenergetiky SR a spôsobu privatizácie časti majetku podnikov elektroenergetiky a návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii štátneho podniku Západoslovenské energetické závody, štátny podnik so sídlom v Bratislave 164 20.06.2001
568/2001 k návrhu na prerozdelenie účelových finančných prostriedkov - bežných transferov pre stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania v roku 2001 164 20.06.2001
567/2001 k správe o riešení oddlženia krajských úradov s dôrazom na oddlženie škôl a školských zariadení za rok 1999 a 2000 164 20.06.2001
566/2001 k správe o plnení Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR 164 20.06.2001
Stránka: 2 z 4 / Záznamy: 11 - 20 z 31