Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
565/2001 k analýze účinnosti a pôsobenia súčasného systému orgánov trhového dozoru a k návrhu legislatívneho zámeru zákona o integrácii kontroly na trhu 164 20.06.2001
578/2001 k dobudovaniu koncových zdravotníckych pracovísk v SR 164 20.06.2001
576/2001 k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2001 164 20.06.2001
583/2001 k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17 z 10. 1. 2001 k 10. 6. 2001 164 20.06.2001
577/2001 k návrhu 2. etapy privatizácie zdravotníckych zariadení 164 20.06.2001
571/2001 k návrhu na podpísanie Protokolu proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu 164 20.06.2001
568/2001 k návrhu na prerozdelenie účelových finančných prostriedkov - bežných transferov pre stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania v roku 2001 164 20.06.2001
572/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vzájomnej výmene vodičských preukazov 164 20.06.2001
584/2001 k návrhu na uzavretie Dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky 164 20.06.2001
570/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušuje uznesenie prezídia FNM SR o spôsobe naloženia s majetkovou účasťou FNM SR v spoločnosti GEOS a.s. Bratislava a zmenu rozhodnutia MSPNM SR o schválení privatizačného projektu podniku IGHP, š. p. Žilina 164 20.06.2001
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 31