Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
560/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 164 20.06.2001
561/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 164 20.06.2001
557/2001 k návrhu zákona o majetku vyšších územných celkov 164 20.06.2001
573/2001 k návrhu účasti delegácie SR na Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN k problematike HIV/AIDS 164 20.06.2001
581/2001 k návrhu reformy daňovej správy SR 164 20.06.2001
562/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 208/1994 Z.z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku 164 20.06.2001
563/2001 k návrhu nariadenia vlády SR o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 164 20.06.2001
564/2001 k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami 164 20.06.2001
569/2001 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 758 z 27. septembra 2000 k návrhu modelu transformácie elektroenergetiky SR a spôsobu privatizácie časti majetku podnikov elektroenergetiky a návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii štátneho podniku Západoslovenské energetické závody, štátny podnik so sídlom v Bratislave 164 20.06.2001
574/2001 k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny 164 20.06.2001
Stránka: 2 z 4 / Záznamy: 11 - 20 z 31