Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
585/2001 ku kvantifikácii nákladov na realizáciu opatrení zameraných na ochranu SR pred zavlečením BSE 164 20.06.2001
567/2001 k správe o riešení oddlženia krajských úradov s dôrazom na oddlženie škôl a školských zariadení za rok 1999 a 2000 164 20.06.2001
582/2001 k správe o pripravenosti SR na členstvo v EÚ za obdobie september 2000 - jún 2001 164 20.06.2001
579/2001 k správe o priebehu a výsledkoch 4. stretnutia Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k EÚ na úrovni ministrov zahraničných vecí 164 20.06.2001
566/2001 k správe o plnení Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR 164 20.06.2001
580/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 164 20.06.2001
555/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 164 20.06.2001
556/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 164 20.06.2001
558/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 164 20.06.2001
559/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti 164 20.06.2001
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 31