Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
555/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 164 20.06.2001
556/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 164 20.06.2001
557/2001 k návrhu zákona o majetku vyšších územných celkov 164 20.06.2001
558/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 164 20.06.2001
559/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti 164 20.06.2001
560/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 164 20.06.2001
561/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 164 20.06.2001
562/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 208/1994 Z.z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku 164 20.06.2001
563/2001 k návrhu nariadenia vlády SR o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 164 20.06.2001
564/2001 k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami 164 20.06.2001
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 31