Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
907/2004 k návrhu na odvolanie Ing. Pavla Zachara z funkcie prednostu Obvodného úradu v Leviciach a na vymenovanie Ing. Magdalény Zsiga do tejto funkcie 101 22.09.2004
906/2004 k návrhu Národného akčného plánu zamestnanosti na roky 2004 - 2006 101 22.09.2004
905/2004 k návrhu na schválenie IDF grantu pre Slovenskú republiku č. TF 054114 – Posilnenie kapacít vlády vypracovať a realizovať program informovania verejnosti na podporu ekonomických reforiem 101 22.09.2004
904/2004 k analýze trestnej činnosti úžery na Slovensku a návrhu opatrení na jej riešenie 101 22.09.2004
903/2004 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy 101 22.09.2004
902/2004 k dodatku č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2004 101 22.09.2004
901/2004 k návrhu na priznanie odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku 101 22.09.2004
900/2004 k návrhu na začatie stavby Sliač – rekonštrukcia vzletovej a pristávacej dráhy 101 22.09.2004
899/2004 k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 801 z 28. marca 2002 o privatizácii časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p. so sídlom v Bratislave 101 22.09.2004
898/2004 k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie vlády SR č. 747 z 3. júla 2002 o privatizácii časti podniku HYDROCONSULT BRATISLAVA, štátny podnik 101 22.09.2004
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 19