Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
448/2004 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR č. 899/2004, 900/2004 a 912/2004 prijatých na 26. schôdzi Národnej rady SR 85 13.05.2004
447/2004 k návrhu na finančné a organizačné zabezpečenie Ústredných osláv 60. výročia Slovenského národného povstania v roku 2004 85 13.05.2004
446/2004 k záverečnému vyhodnoteniu Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2002 - 2003 a návrhu Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2004 - 2005 85 13.05.2004
445/2004 k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2004 85 13.05.2004
444/2004 k návrhu na vymenovanie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2005 uzavretej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 85 13.05.2004
443/2004 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 92. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce 1. až 17. júna 2004 v Ženeve 85 13.05.2004
442/2004 k správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike (aktualizácia na roky 2003 – 2006) v roku 2003 a prioritách prevencie na rok 2004 85 13.05.2004
441/2004 k správe o stave boja proti terorizmu v Slovenskej republike 85 13.05.2004
440/2004 k správe o zabezpečení súladu medzinárodných zmlúv hospodárskeho charakteru SR so záväzkami, vyplývajúcimi z jej členstva v EÚ a návrh postupu pri vytváraní novej bilaterálnej zmluvnej základne 85 13.05.2004
439/2004 k návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky po splatnosti voči Alžírskej demokratickej a ľudovej republike 85 13.05.2004
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 13