Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
225/2008 k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2008 91 09.04.2008
224/2008 k správe o riešení možnosti odpojenia minimálnej mzdy ako referenčnej veličiny v príslušných právnych predpisoch 91 09.04.2008
223/2008 k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR 91 09.04.2008
222/2008 k návrhu postupu Slovenskej republiky v Dunajskej komisii vo veci zabezpečovania plavebných podmienok na spoločnom slovensko-maďarskom úseku Dunaja Sap – ústie Ipľa 91 09.04.2008
221/2008 k návrhu spôsobov riešenia zavádzania digitálneho vysielania v Slovenskej republike a kvantifikácii rozsahu finančnej podpory zo strany štátu v tomto procese vo vzťahu k obyvateľstvu a vo vzťahu k verejnoprávnym médiám 91 09.04.2008
220/2008 k návrhu koncepcie vyššieho využitia biopalív v doprave v podmienkach SR 91 09.04.2008
219/2008 k pravidlám a postupom implementácie programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce 91 09.04.2008
218/2008 k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 91 09.04.2008
217/2008 k návrhu salda verejnej správy pre východiská rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 91 09.04.2008
216/2008 k návrhu na graduáciu Slovenskej republiky z operácií Svetovej banky 91 09.04.2008
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 13