Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
432/2001 k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001 157 16.05.2001
429/2001 k návrhu doplnku k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2001 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 157 16.05.2001
430/2001 k návrhu na riešenie financovania II. etapy rekonštrukcie pamiatkovej budovy v Banskej Štiavnici pre potreby Cirkevného gymnázia 157 16.05.2001
436/2001 k návrhu na uzavretie Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Nordic Investment Bank o finančnej spolupráci 157 16.05.2001
437/2001 k návrhu na voľbu sudcov bez časového obmedzenia 157 16.05.2001
435/2001 k návrhu na vyslanie vojenskej poľnej nemocnice Armády SR do mierovej misie Organizácie Spojených národov UNTAET vo Východnom Timore 157 16.05.2001
426/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely 157 16.05.2001
427/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie 157 16.05.2001
434/2001 k návrhu spôsobu privatizácie 49%-ného podielu v spoločnosti Transpetrol, a.s. Bratislava 157 16.05.2001
428/2001 k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2000 157 16.05.2001
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 18